▫️فرید امیدی، قهرمان شنا، شیرجه و واترپلوی خوزستان و کشور، امروز در سن ۵۷ سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت/ایسنا

▫️فرید امیدی، قهرمان شنا، شیرجه و واترپلوی خوزستان و کشور، امروز در سن ۵۷ سالگی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت/ایسنا