به دنبال استیضاخ و برکناری «رشید میرحسامی» از شهرداری بوکان ،«دکتر ناصح محمدخانی به عنوان سرپرست این شهرداری معرفی شد شورای شهر بوکان با پنج رای موافق و در دو مصوبه جداگانه «دکتر ناصح محمدخانی» را به عنوان سرپرست شهرداری بوکان و شهردار این شهرداری انتخاب وجهت انجام مراحل قانونی به فرمانداری بوکان معرفی کردند. […]

به دنبال استیضاخ و برکناری «رشید میرحسامی» از شهرداری بوکان ،«دکتر ناصح محمدخانی به عنوان سرپرست این شهرداری معرفی شد

شورای شهر بوکان با پنج رای موافق و در دو مصوبه جداگانه «دکتر ناصح محمدخانی» را به عنوان سرپرست شهرداری بوکان و شهردار این شهرداری انتخاب وجهت انجام مراحل قانونی به فرمانداری بوکان معرفی کردند.

این اقدام شورای شهر بوکان بعد از آن صورت می گیرد که روز گذشته کمیته تطبیق فرمانداری بوکان، مصوبه برکناری «رشید میرحسامی» از شهرداری بوکان را تایید کرد.
« ناصح محمدخانی» دارای دکتری برنامه ریزی شهری است که سابقه ۹ سال تصدی پست شهرداری در شهرهای زرینه، دیواندره و تکاب و ۱۳ سال سابقه کارمند شهرداری را در کارنامه خود دارد.
شهردار برتر استان کردستان در  سال ۱۳۹۲، شهردار نمونه فرهنگی استان کردستان در سال ۱۳۹۴ و مدیر برتر شهرستان دیواندره در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ و مولف کتاب بلوک شهری (راهنمایی برای طراحان شهری، معماران و برنامه ریزان شهری در سال ۲۰۲۰) بخشی دیگر از سوابق مدیریتی و علمی محمد خانی است.