📊شاخص کیفیت هوای تبریز امروز(جمعه ۱۲ دی) برابر با ۱۴۵ پی پی ام بوده و برای گروه‌های حساس ناسالم است. راهنما: 🟩 پاک🟨 قابل قبول🟧 ناسالم برای گروه‌های حساس🟥 ناسالم🟪 بسیار ناسالم🟫 خطرناک

📊شاخص کیفیت هوای تبریز امروز(جمعه ۱۲ دی) برابر با ۱۴۵ پی پی ام بوده و برای گروه‌های حساس ناسالم است.

راهنما:

🟩 پاک
🟨 قابل قبول
🟧 ناسالم برای گروه‌های حساس
🟥 ناسالم
🟪 بسیار ناسالم
🟫 خطرناک