گفته می شود استفاده از مازوت در نیروگاه تبریز برای تامین برق به همراه سرما و پدیده وارونگی از دلایل اصلی آلودگی هوای کلان شهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز است.

گفته می شود استفاده از مازوت در نیروگاه تبریز برای تامین برق به همراه سرما و پدیده وارونگی از دلایل اصلی آلودگی هوای کلان شهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز است.