📡 اولین شهروند آمریکایی از ۱۱ دسامبر واکسن ضد کرونا را دریافت خواهد کرد و تا ماه می ۲۰۲۱ زندگی به حالت عادی بازخواهد گشت.

📡 اولین شهروند آمریکایی از ۱۱ دسامبر واکسن ضد کرونا را دریافت خواهد کرد و تا ماه می ۲۰۲۱ زندگی به حالت عادی بازخواهد گشت.