برف کوهستانهای تکاب را سفید پوش کرد

برف کوهستانهای تکاب را سفید پوش کرد