لطفا خودتن را معرفی کنیدسیروس برخان با مدرك کارشناسی ارشد و ۱۵سال سابقهتدریس رســمی دبیر دبیرستان های شهرستان تکاب دراستان آ.غ عالقمندبه تدریس در مناطق روستایی بخاطرکمبود امکانات دانش آموزان روستایی و محرومیت دانشآموزان روستایی در مورد عناوین کسب شده خود گفت:دارای دو مقام اول اســتانی نویســندگی، یک مقام اولاســتانی در ترجمه قــرآن کریم ، […]

https://www.instagram.com/reel/ClGvLMWoalT/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


لطفا خودتن را معرفی کنید
سیروس برخان با مدرك کارشناسی ارشد و ۱۵سال سابقه
تدریس رســمی دبیر دبیرستان های شهرستان تکاب در
استان آ.غ عالقمندبه تدریس در مناطق روستایی بخاطر
کمبود امکانات دانش آموزان روستایی و محرومیت دانش
آموزان روستایی در مورد عناوین کسب شده خود گفت:
دارای دو مقام اول اســتانی نویســندگی، یک مقام اول
اســتانی در ترجمه قــرآن کریم ، دانشــجوی برگزیده
کشــوری مســابقات فرهنگی و هنری،دارای مقام سوم
جشــنواره الگوهای برتر تدریس ،طراح برتر ســوال،
معلــم نمونه شهرســتان تکاب درســال ۱۳۹۹/۱۴۰۰
معلم نمونه اســتانی استان آ.غ درســال ۱۴۰۰/۱۴۰۱
از مهمترین افتخارات بنده در طول این سالهاست
فعالیت ویژه ای که به دلیل آن معلم منتخب استانی شدید؟
همه ی معلمان ما نمونه هستند چراکه با وجود تمام کمبودها
و محرومیت ها با تمام وجود در راه آموزش تالش می کنند
زمانی کــه به دلیل شــدت یافتن کرونا مــدارس غیر
حضوری شــد،تالش کردم تا ارتباطی دوباره به روش
جدیدی با دانش آموزان برقرار کنم با آشــنایی قبلی که
با نرم افزارها داشــتم ســعی کردم محتواهای آموزشی
جدیدی تولید کنم وکل کتاب عربی هر سه پایه ی دوره
متوســطه اول را به جزوه آموزشی تبدیل کردم،طراحی
قواعد عربی به صورت اینفوگرافیک به منظور اســتفاده
تمامــی معلمان و دانــش آموزان،اســتفاده از تصاویر
آموزشی جذاب برای یادگیری مکالمه، استفاده از موشن
گرافیک در آموزش ،اســتفاده از نرم افزارهای ترکیبی
در ســاخت تولید محتوا،اســتفاده از تجربه و مهارتهای
چندیــن ســاله تدریســم در راه بهتر شــدن آموزش،
استفاده از روشهای نوین تدریس برای آموزش یک زبان
جدید بخصوص روش ایفــای نقش و تدریس معکوس
در زمان کرونــا، فعالیتهای دیگری نظیــر تالیف کتاب
روشهای فعال تدریس ،تحریر مقاله،شرکت دروبینارها و
جشنواره های مختلف بخصوص جشنواره تدریس خالق
دانشگاه برای آموزش صحیح در فضای مجازی، تهیه ی
تکالیف و آزمون های متناســب با شرایط غیرحضوری
مدارس،فعالیت های مســتمر و ویژه در شبکه شاد ،بنده
بعضی روزها ۱۲تا۱۴ســاعت در برنامه شــاد مشغول
آموزش، ارزشیابی،بررســی تکالیف و رفع اشــکال می
شــدم، پیگیری وضعیت تحصیلی دانش آموزان مناطق
روســتایی بخاطر نبود اینترنت یا ضعیف بودن اینترنت
در زمان آموزش مجازی،اســتفاده از هر موقعیتی برای
یادگیری بهتر و به روز کردن دانش واطالعات خودم.
توصیه ها و انتقال تجربیات معلمی خود برای معلمان جوان؟
کار معلم اندیشیدن است، زیر بنای آموزش هم تفکر است
،باید معلمان جوان به دانش آموزان فکر کردن را آموزش
دهند، روحیه تحقیق به دانش آموزان داده شود تا بتوانیم
کنجکاوی وتخیل را بین دانش آموزان باال ببریم،تشخیص
توانایــی دانش آموزان ،معلم رابط بین اســتعداد دانش
آموزان و شــکوفا کردن اســتعداد دانش آموزان است
بایــد معلــم بتواند روابط بیــن فردی را توســعه دهد
معلم باید مشــورت را به دانش آموزان با بحث گروهی
آمــوزش دهد تا روحیه کارآفرینی و نوآوری بین دانش
آموزان تقویت شود
توصیه های خود به مسئوالن آموزش و پرورس را بیان کنید؟
باید عدالت آموزشــی در همه جا برقــرار گردد، نباید
دانش آموزان با انواع مدارس از همدیگر تفکیک شوند

بایــد بــا تقویــت دروس عملکــردی
ومهارتــی بتوانیــم فراگیــر را بــرای
ورود بــه جامعــه وبــازار کار آمــاده کنیم
با توجه به فرهنگ هر منطقه معلم باید آزادی
عمل در محتوا و تدریس داشــته باشــد،باید
بر دروس هنر،موســیقی و ورزش تاکیدشود.
بچه ها با بــازی و آزمایش کردن گروهی در
اجتمــاع یاد می گیرند تا با شــناخت محیط
طبیعی اطراف خودشــان به محیط زیســت
احترام بگذارند
شناخت ونگاه جامعه نسبت به معلمان چگونه است؟
ّــت هــر شــغلی را باید بــا نقش آن
اهمی
ســنجید،معلمان الگــوی تربیتــی جامعــه
هســتند،جامعه هر انتظاری از معلمان داشته
باشــد باید نیازها واحتیاجات معلمان را هم
برآورده کند، برای پیشــرفت هرکشور باید به
آموزش و پرورش آن کشــور بصورت جدی
توجه شــود ،باید فکر معلم در کالس درس
فقط متمرکز تدریس وآموزش باشــد نه چیز
دیگر
آیــا فعالیت،ایثار وفــداکاری معلمــان به اندازه
ی مناســبی در جامعــه انعــکاس مــی یابــد؟
بــا اینکه هیــچ آموزشــی بــرای تدریس
مجــازی به معلمان داده نشــده بود در زمان
کرونــا کار مضاعــف معلمــان دیده نشــد.
ارزش هرکار وشــغلی ابتدا باید از درون آن
خانواده شروع شودتا در جامعه نهادینه شود.
بارهــا مشــاهده می کردیم که افــراد جامعه
شرایط سخت یک معلم را درك نمی کردند و
بسیار شنیده می شد که معلمان کاری نمی کنند
و راحت هســتند و حتی اوایــل زمان کرونا
می گفتند آموزش تعطیل اســت معلم هایی
که هــر درس رو چندین بار تکرار می کردند
،معلم هایی که عــالوه بر دغدغه ی یادگیری
و حضــور در کالس مجازی دغدغه ی فراهم
کردن گوشــی و تبلت را نیز داشتند، در زمان
کرونا هر لحظه و هرجا چشــممان به صفحه
ی موبایلمان بود باموبایلمان حرف زدیم و راه
رفتیم. عدم آموزش صحیح اولیا به فرزندانشان
و همچنین رفتار نامناســب در هنگام آموزش
در زمــان کرونــا موجب نوســانات زیادی
در احساســات کــودکان و نوجوانــان نظیر
اضطراب شــد اما تجربــه ی کالس مجازی
تجربــه ی جدیدی بود کــه ارزش معلم رو
یک بار دیگر یادآوری کرد وثابت شــد تمام
زندگی وابســته به جریان تعلیم و تربیت است
همه ی رسانه ها برای موفقیت جامعه باید بیش
از این به ارزش و جایگاه معلمان بپردازند.
خاطــره ،تجربــه یــا هرنکتــه ای کــه
مایــل بــه مطــرح کــردن آن هســتید؟
مطمئنا شــغل معلمی هر لحظــه ش خاطره
س و خاطــره های شــیرین آن کم نیســتند
،در اولین روز اولین ســال تدریســم با معلم
دوران مدرســه م همکار شــدم و احســاس
کــردم تــالش معلمــم نتیجه داده اســت و
بــرای ایــن مهم خیلــی خوشــحال بودم.
نکتــه پایانــی.
عالوه بر ویژگی هــای معلم موفق از دیدگاه
یونســکو یک معلم حتما بایددر شغلش سه
ویژگی رو داشــته باشد صبور بودن در حیطه
ی کار وتعامل با نیازهای همه جانبه فراگیران
خالقیــت در کالســداری و روشــهای
تدریــس متناســب بــا محتــوا،
به روز بــودن ،دنیا به شــدت در حال تغییر
هســت و مطمئنا روش های ســنتی جواب
گوی نیــاز دانش آمــوز امــروزی نخواهد
بود بایــد معلم در ایــن امر توانمند باشــد
همچنین اولویت آموزش باید آموزش مهارت
باشد ،مهارتهای مربوط به زندگی حرفه ای و
تطبیق با محیط های چند فرهنگی.