زندگی جز نفسی نیست،غنیمت شمرش 👤پروین اعتصامی ‌

زندگی جز نفسی نیست،
غنیمت شمرش

👤پروین اعتصامی