▫️از فردا شنبه ۲۲ آذر، صدور چک در وجه حامل امکان پذیر نیست و نام گیرنده با کد ملی او باید در چک درج شود. @KhabarOnline_IR

▫️از فردا شنبه ۲۲ آذر، صدور چک در وجه حامل امکان پذیر نیست و نام گیرنده با کد ملی او باید در چک درج شود.

@KhabarOnline_IR