▫️ واکسن ایرانی کرونا هم عارضه خواهد داشت. ▫️ از هر ۴۰ نفری که بادام زمینی می‌خورد، یک نفر واکنش شدید می‌دهد و ممکن است به شوک برود. ▫️ از هر ۲۵۰ هزار نفری که واکسن می‌زنند، ممکن است در یک نفر لخته خون ایجاد شود. ▫️کسی لباس خرس نپوشیده که بگوید بیایید از ما […]

▫️ واکسن ایرانی کرونا هم عارضه خواهد داشت.

▫️ از هر ۴۰ نفری که بادام زمینی می‌خورد، یک نفر واکنش شدید می‌دهد و ممکن است به شوک برود.

▫️ از هر ۲۵۰ هزار نفری که واکسن می‌زنند، ممکن است در یک نفر لخته خون ایجاد شود.

▫️کسی لباس خرس نپوشیده که بگوید بیایید از ما واکسن بخرید.

▫️ اگر دیدید گفتند واکسنی آمده ۱۰۰ میلیون نفر زده و هیچ عارضه‌ای نداشته، باور نکنید آن اصلا واکسن نبوده است.

▫️ مطمئن باشید ۱۳ کشوری که تزریق آسترازنکا را متوقف کردند آن‌ها هم استفاده خواهند کرد.