کنار بخاری نخوابید! باتوجه به شروع فصل روشن کردن بخاری‌ها خیلی‌ها دوست دارند در این هوای سرد کنار بخاری بخوابند، اما این خواب شیرین خطرات و عوارضی هم دارد!

کنار بخاری نخوابید!

باتوجه به شروع فصل روشن کردن بخاری‌ها خیلی‌ها دوست دارند در این هوای سرد کنار بخاری بخوابند، اما این خواب شیرین خطرات و عوارضی هم دارد!