از روز شنبه۹۹/۱۰/۲۰تنها یک استان قرمز و دو استان نارنجی در شرایط کرونایی قرار دارند ،بنابر این تردد در بین تمامی استانهای دیگر مجاز می باشد.

از روز شنبه۹۹/۱۰/۲۰تنها یک استان قرمز و دو استان نارنجی در شرایط کرونایی قرار دارند ،بنابر این تردد در بین تمامی استانهای دیگر مجاز می باشد.