استان کرمانشاه از دیر باز مورد توجه علما،اندیشمندان و دانشمندان علوم مختلفه بوده  که در یادداشت های پیشین به سکونت تعدادی از این بزرگان در مقاطعی از عمر شریف شان در کرمانشاه و مجالست با عالمان کرمانشاهی اشاره نموده ام و  این روند تاکنون نیز ادامه داشته و در حال نیزفرزندان فرهیخته این دیار  به […]

استان کرمانشاه از دیر باز مورد توجه علما،اندیشمندان و دانشمندان علوم مختلفه بوده  که در یادداشت های پیشین به سکونت تعدادی از این بزرگان در مقاطعی از عمر شریف شان در کرمانشاه و مجالست با عالمان کرمانشاهی اشاره نموده ام و  این روند تاکنون نیز ادامه داشته و در حال نیزفرزندان فرهیخته این دیار  به بهانه همایش بین المللی هورامان بر آنند که کرمانشاه را دوباره در کانون توجه پژوهشگران دنیا قرار دهند که امر بسیار زیبا و پسندیده ای است.

به همین سبب سزاوار نیست که استانی بدین اندازه  عالم خیز و اندیشه پرور از نگارش چند کلمه انگلیسی بر تابلو روستاهای هدف گردشگری مستاصل باشد. به خصوص در این برهه از زمان که استان در آستانه رویداد هورامان است  که یقینا مهمانان زیادی از اقصی نقاط دنیا به کرمانشاه سفر نموده و گشت و گذاری در سطح منطقه نیز  خواهند زد.

قالب نوشتار انگلیسی عموم تابلو های رو ستاهای هدف گردشگری استان به این شکل است :
Hadaf village turism area 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
وجود چند غلط نوشتاری به هیچ وجه زیبنده توسعه گردشگری روستایی  نیست.
به نظرم رسید که از حوزه های ذیربط درخواست نمایم که نسبت به اصلاح این تابلوها  به عنوان یکی از مهمترین ابزار معرفی روستاهای هدف گردشگری اهتمام نمایند . برماست که داشته هایمان را با دقت و هوشمندی و به زیبایی هرچه تمامتر معرفی نمائیم ./کرد پرس