🔸 ▫️دبیر ستاد تنظیم بازار: بر اساس بررسی‌ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل باز می‌گردد./صداوسیما

🔸

▫️دبیر ستاد تنظیم بازار: بر اساس بررسی‌ها در ستاد تنظیم بازار، کمتر از یک هفته دیگر، مرغ به قیمت قبل باز می‌گردد./صداوسیما