امسال در کره شمالی سال ۱۰۸هست نه ساله ۲۰۲۰ !😳 ▪️تقویم در کره شمالی بر اساس سال تولد “کیم ایل سونگ” اولین رهبر کره شمالی محاسبه میشه ▪️کیم ایل سونگ در کره شمالی به عنوان خدا دانسته میشود و روز تولد او به روز خورشید نامگذاری شده است!

امسال در کره شمالی سال ۱۰۸هست نه ساله ۲۰۲۰ !😳

▪️تقویم در کره شمالی بر اساس سال تولد “کیم ایل سونگ” اولین رهبر کره شمالی محاسبه میشه

▪️کیم ایل سونگ در کره شمالی به عنوان خدا دانسته میشود و روز تولد او به روز خورشید نامگذاری شده است!