▫️بیانیه انگلیس، فرانسه و آلمان: غنی‎سازی ۲۰ درصدی برجام را نقض کرده و توافق را تهی‌تر از قبل می‌کند و خطر تخریب فرصت‌های مهم دیپلماسی با دولت آتی آمریکا را در پی دارد./فارس

▫️بیانیه انگلیس، فرانسه و آلمان: غنی‎سازی ۲۰ درصدی برجام را نقض کرده و توافق را تهی‌تر از قبل می‌کند و خطر تخریب فرصت‌های مهم دیپلماسی با دولت آتی آمریکا را در پی دارد./فارس