🔹طی روزهای آینده بارش ها تداوم خواهد یافت.

🔹طی روزهای آینده بارش ها تداوم خواهد یافت.