▫️مناطق بنفش‌رنگ، شبه‌جزیره کریمه و منطقه دونباس هستند که مسکو آنها را بخشی از خاک اوکراین نمی‌داند‌. ▫️مناطق قرمزرنگ، مناطق تحت تصرف ارتش روسیه هستند‌./ ایرنا

▫️مناطق بنفش‌رنگ، شبه‌جزیره کریمه و منطقه دونباس هستند که مسکو آنها را بخشی از خاک اوکراین نمی‌داند‌.

▫️مناطق قرمزرنگ، مناطق تحت تصرف ارتش روسیه هستند‌./ ایرنا