▫️‏این قطار مسافری دارای ۳۴۸ مسافر بوده و به دلیل برخورد با یک دستگاه بیل مکانیکی از خط خارج شده بود که بنا بر آخرین اطلاعات تاکنون ۱۳ فوتی و بالای ۵۰ مصدوم داشته که حال برخی مصدومان نیز وخیم گزارش شده است. ▫️مسافرانی که آسیب ندیده‌اند با قطار فوق العاده به طبس اعزام شدند

▫️‏این قطار مسافری دارای ۳۴۸ مسافر بوده و به دلیل برخورد با یک دستگاه بیل مکانیکی از خط خارج شده بود که بنا بر آخرین اطلاعات تاکنون ۱۳ فوتی و بالای ۵۰ مصدوم داشته که حال برخی مصدومان نیز وخیم گزارش شده است.

▫️مسافرانی که آسیب ندیده‌اند با قطار فوق العاده به طبس اعزام شدند