امیر ستوده فر، فرماندار تکاب: وضعیت تکاب از آبی به زرد تبدیل شد و اگر فاصله ها را رعایت نکنیم ممکن است به وضعیت نارنجی وارد شویم. تبدیل از وضعیت آبی به زرد بیانگر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی است. در صورت بروز وضعیت نارنجی محدودیت ها باز می گردد. باید در همه مراسم ها […]

امیر ستوده فر، فرماندار تکاب:

وضعیت تکاب از آبی به زرد تبدیل شد و اگر فاصله ها را رعایت نکنیم ممکن است به وضعیت نارنجی وارد شویم.

تبدیل از وضعیت آبی به زرد بیانگر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی است.

در صورت بروز وضعیت نارنجی محدودیت ها باز می گردد.

باید در همه مراسم ها و مجلس ها فاصله ها را رعایت کنیم و تجمع ها را کاهش دهیم