ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور: 🔹بیمه سلامت بدهی خود را در بخش بیمارستانی به صورت به روز به شرط ارسال اسناد پرداخت می کند. 🔹مراکز دولتی و خصوصی که نسخه های دارویی طرح دارویار را پیچیده اند، در همان دو روز اول مهر بدهی داروخانه ها را تا پایان شهریور پرداخت کرده ایم. […]

ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت کشور:

🔹بیمه سلامت بدهی خود را در بخش بیمارستانی به صورت به روز به شرط ارسال اسناد پرداخت می کند.

🔹مراکز دولتی و خصوصی که نسخه های دارویی طرح دارویار را پیچیده اند، در همان دو روز اول مهر بدهی داروخانه ها را تا پایان شهریور پرداخت کرده ایم.

🔹پرداخت بدهی داروخانه ها در بخش های دولتی و خصوصی و سهم بیمه و مابه التفاوت ارز یا همان یارانه دارویی در طرح دارویار تا پایان شهریور انجام شده است.