کيفيت هوای تبریز هم اکنون با شاخص ۱۰۴ در شرايط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کيفيت هوای تبریز هم اکنون با شاخص ۱۰۴ در شرايط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.