🚨اطلاعات جدید از زلزله تهران/ گسل مشا باز هم عامل زلزله تهران بود 🔹عبدالرضا سعادت مدیر ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور گفت: کانون این زمین‌لرزه در فاصله یک کیلومتری زلزله قبلی و احتمالا مسبب آن هم همان گسل مشا است/ سازمان نقشه‌برداری کشور 🚨

🚨اطلاعات جدید از زلزله تهران/ گسل مشا باز هم عامل زلزله تهران بود

🔹عبدالرضا سعادت مدیر ژئودزی و نقشه‌برداری زمینی سازمان نقشه برداری کشور گفت: کانون این زمین‌لرزه در فاصله یک کیلومتری زلزله قبلی و احتمالا مسبب آن هم همان گسل مشا است/ سازمان نقشه‌برداری کشور

🚨

  • نویسنده : مظفر خسروی