شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد : آغاز آسفالت تراشی ، زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی مسیر یک کیلومتری از اتوبان پاسداران

شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد :

آغاز آسفالت تراشی ، زیرسازی و آسفالت ریزی اساسی مسیر یک کیلومتری از اتوبان پاسداران