روزانه ۱۰ بار و هربار به مدت ۱۰ ثانیه روی پنجه پاهایتان راه بروید تا درد کمر و پاهایتان بهبود یابد. اگر این کار را به طور منظم انجام دهید، درد دیگر نواحی بدن نیز خنثی می‌شود

روزانه ۱۰ بار و هربار به مدت ۱۰ ثانیه روی پنجه پاهایتان راه بروید تا درد کمر و پاهایتان بهبود یابد. اگر این کار را به طور منظم انجام دهید، درد دیگر نواحی بدن نیز خنثی می‌شود