میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان مجلس سنا:▫️امروز، می خواهم به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب تبریک بگویم. ▫️ورای تفاوت های ما، تمام آمریکایی ها می توانند افتخار کنند که برای اولین بار یک زن به عنوان معاون رئیس جمهوری انتخاب شده است./ایرنا

میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوریخواهان مجلس سنا:
▫️امروز، می خواهم به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب تبریک بگویم.

▫️ورای تفاوت های ما، تمام آمریکایی ها می توانند افتخار کنند که برای اولین بار یک زن به عنوان معاون رئیس جمهوری انتخاب شده است./ایرنا