عمومی بانک مرکزی به دنبال انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی:▫️به آگاهی می‌رساند حدود یک ماه پیش یکی از مدیران سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضایی و با موضوع اتهامیِ مرتبط با اوایل سال ۹۷، احضار و بازداشت شده است.  ▫️این بانک اطلاع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی ندارد و […]

عمومی بانک مرکزی به دنبال انتشار خبر بازداشت یکی از مدیران سابق بخش ارزی:
▫️به آگاهی می‌رساند حدود یک ماه پیش یکی از مدیران سابق ادارات بخش ارزی توسط مرجع قضایی و با موضوع اتهامیِ مرتبط با اوایل سال ۹۷، احضار و بازداشت شده است. 

▫️این بانک اطلاع دقیقی از مورد یا موارد اتهامی ندارد و ضمن همکاری کامل با قوه قضاییه، هرگونه اظهار نظر نسبت به این موضوع را منوط به صدور رأی یا تصمیم مرجع قضایی می‌داند.