ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه: ▫️رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ ایران را به سمت دستیابی به سلاح هسته ای سوق داده است. ▫️وضعیت بسیار خطرناک است؛ چرا که دستیابی ایران به سلاح هسته ای می تواند پیامدهای ژئواستراتژیک قابل توجهی را به همراه داشته باشد. ▫️یافتن راهکاری برای بازگشت به توافق هسته ای ایران […]

ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه:

▫️رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ ایران را به سمت دستیابی به سلاح هسته ای سوق داده است.

▫️وضعیت بسیار خطرناک است؛ چرا که دستیابی ایران به سلاح هسته ای می تواند پیامدهای ژئواستراتژیک قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

▫️یافتن راهکاری برای بازگشت به توافق هسته ای ایران (برجام) اجتناب ناپذیر است.

▫️رویکرد ترامپ در قبال ایران به خصوص اعمال سیاست فشار حداکثری علیه این کشور نتیجه معکوس به دنبال داشته؛ در واقع ترامپ خواهان عدم دستیابی تهران به سلاح هسته ای بوده اما واقعیت آن است که فاصله زیادی نمانده تا ایران بتواند به سلاح هسته ای مجهز شود./ایرنا