معاون اول رییس جمهور:▫️بورس نهادی کاملاً مستقل است، ولی دولت همیشه از بازار سرمایه حمایت می‌کند. ▫️مردم برای حضور در بازار سرمایه باید به سازوکار‌های اقتصادی آن و به مشورت صاحب‌نظران توجه کنند. ▫️تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است. ▫️ دولت وظیفه دارد برای رفع نگرانی از سهامداران خرد بازار سرمایه تلاش کند. […]

معاون اول رییس جمهور:
▫️بورس نهادی کاملاً مستقل است، ولی دولت همیشه از بازار سرمایه حمایت می‌کند.

▫️مردم برای حضور در بازار سرمایه باید به سازوکار‌های اقتصادی آن و به مشورت صاحب‌نظران توجه کنند.

▫️تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است.

▫️ دولت وظیفه دارد برای رفع نگرانی از سهامداران خرد بازار سرمایه تلاش کند.

▫️هیچ تصمیمی در دولت و مجلس نباید بدون توجه به پیامد‌های آن بر بازار سرمایه اتخاذ شود.

▫️اجتناب از هرگونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه اولویت این مقطع است./ایسنا