این تصویر از کنار هم گذاشتن تصاویر پزشکان و پرستارانی ساخته شده که برای نجات جان مبتلایان به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده‌اندکادر درمان به‌تنهایی نمی‌تواند در برابر این بیماری بایستدبه پیش‌گیری نیازمندیم

این تصویر از کنار هم گذاشتن تصاویر پزشکان و پرستارانی ساخته شده که برای نجات جان مبتلایان به کووید-۱۹ جان خود را از دست داده‌اند
کادر درمان به‌تنهایی نمی‌تواند در برابر این بیماری بایستد
به پیش‌گیری نیازمندیم